Ideellt utvecklingscentrum i Örebro

Ideellt utvecklingscentrum i Örebro består av olika organisationer som på ett eller annat sätt är med och påverkar utvecklingen i samhället. De som tillhör verksamheten är Brottsofferjouren, Män för jämställdhet, Naturskyddsföreningen och stiftelsen Cesam. När dessa organisationers samverkan gör det går lättare att driva utvecklingen i samhället framåt. Arbetet som bedrivs på Ideellt utvecklingscentrum är ett bevis på detta. Fast verksamheten är viktig så har resurserna för den dock varit väldigt knappa periodvis. Trots detta har man inte hindrats från att göra en stor samhällsinsats genom åren. Man har med sitt arbete till och med inspirerat andra kommuner att göra liknande samarbeten. Att göra livet bättre, mer demokratiskt och mer jämlikt i är grundambitionen för denna verksamhet.

Ideellt utvecklingscentrum består av fyra organisationer

Ideellt utvecklingscentrum är basen för samverkan mellan olika organisationer. För att samhället ska kunna utvecklas underlättar det att det finns verksamheter som denna. För att göra sådana verksamheter möjliga behövs entreprenörskap och initiativtagande. I verksamheten i Örebro samlas flera olika typer av organisationer där man arbetar mycket med att minska klyftor i samhället. Dessa klyftor skapas av bland annat segregation, fattigdom och utanförskap på grund av sexuell läggning. De som är i behov av stöd och hjälp i någon av dessa, eller andra frågor kan vända sig till någon av organisationerna som tillhör Ideellt utvecklingscentrum för att få hjälp.

Ideellt utvecklingscentrum har sedan 1984 stiftelsen Cesam under sitt tak. Cesam har varit en god hjälp i Örebro kommun. Stiftelsens grundtanke bygger på att arbeta med och att stötta socialt utsatta. Detta gör man genom att behandla och skapa debatt kring frågor gällande social utsatthet. Eftersom stiftelsen tillhör Ideellt utvecklingscentrum kan de även ta stöd från och samverka med de andra organisationerna i verksamheten. Från början bidrog Cesam till att skapa en viktig dialog både bland studenter och anställda i kommunen. Denna stiftelse tog på sig frågan om hur man skulle göra för att låta alla röster i samhället höras. På senare tid moderniserades organisationen så den kunde göra en mer omfattande samhällsinsats. Stiftelsen har dock än i dag som viktigaste ambition att vara ett stöd för de som är utstötta i samhället.

Ideellt utvecklingscentrum för fred och frihet

Med fokus på männen

Ideellt utvecklingscentrum har också en annan mycket viktig verksamhet. Denna heter ”Män för jämställdhet”. I den arbetar man förebyggande när det gäller frågor som mäns våld mot kvinnor och jämlikhet mellan könen. Gruppen vill främst förespråka en kultur utan våld, där män och kvinnor har lika värde. Man arbetar mycket med frågan om vad som är manligt och tar upp frågor som rör machokulturen. Organisationen finns över hela landet.

Ideellt utvecklingscentrum stöttar ”Män för jämställdhet” i deras viktiga arbete. Denna feministisk organisation bildades efter ett upprop Rädda barnen gjorde 1993. Detta upprop främst mäns våld mot kvinnor. Kravet var att män skulle engagera sig i frågan om vad män gör för att främja jämställdhet. Målet var att börja påverka attityder. Roten till problemet var det ojämlika samhället och den rådande machokulturen och dess regler runt manlighet. Rädda barnens upprop skrevs under av många välkända politiker i samhället. Efter detta upprop ville man hitta ett sätt att föra samtal med unga män för att få dem att fundera kring detta ämne. Män för jämställdhet jobbar även med olika projekt och grupper.

Ideellt utvecklingscentrum blev Örebros bas för sammanslutningen ”Fatta man” år 2013. Den inriktade sig på sexualiserat våld mot kvinnor. Här jobbar man för att få fram en lagstiftning för samtycke till samlag. Killfrågor.se är också ett liknade stödprojekt som startades bland annat i ideellt utvecklingscentrum. En viktig del för omställning av attityder är utbildning och kunskap, därför har föreläsningar blivit en stor del i arbetet. ”Män för jämställdhet” vänder sig inte bara till män utan också skilda sociala grupper ute i samhället för att ändra synen på vad manlighet är. Det är med glädje organisationen tar emot nya medlemmar, alla är välkomna oavsett kön. Medlemmarnas support gör att arbetet kan fortsätta.

Naturskyddsföreningen samverkar ideellt

Ideellt utvecklingscentrum står som värd för Naturskyddsföreningen. I dag är det extra viktigt att värna om miljön då det finns mycket som förstör. Avgaser och utsläpp är till exempel en stor bov. Naturskyddsföreningen jobbar med naturfrågor både nationellt och internationellt. Syftet är att sprida kunskap om naturen och djuren som lever där. Denna verksamhet passar helt in i ideellt utvecklingscentrum och vad de står för. Naturskyddsföreningen jobbar flitigt med att upplysa allmänheten om de risker som finns för vår natur. Några exempel är att rädda pilgrimsfalken från utrotning, samt jobba för att mindre skog huggs ner. Redan så tidigt som 1909 bildades Naturskyddsföreningen av några djurintresserade välutbildade i samhället. Sedan dess har föreningen hjälpt till att skydda hotade arter och områden runt om i Sverige och världen.

Ideellt utvecklingscentrum och dess verksamheter är helt i linje med Naturskyddsföreningen. De har varit med och påverkat den moderna miljölagstiftningen som är aktuell än i dag. Naturskyddsföreningen ligger bakom myndigheten naturvårdsverket som jobbar för miljöfrågor. Engagemang finns i internationella organisationer som är aktiva inom miljö och natur. De har över 224 000 medlemmar, vilket gör dem till den största miljöorganisationen i Sverige. Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation, Naturskyddsföreningen, är aktiv i 60 olika miljöorganisationer över hela världen. De är en viktig organisation som uppmärksammar händelser genom kampanjer, konferenser, böcker, rapporter och pressarbete. Genom deras arbete har allmänheten fått kunskap om övergrepp som pågår i vår natur. Till exempel har flera stora företag blivit påkomna med att släppa ut giftiga avfall som tagit död på mängder av natur och djurliv. Naturskyddsföreningen har medverkat till att två av de giftigaste ämnena, DDT och kvicksilver, blivit förbjudna.

Brottsofferjourens arbete mycket viktigt

Ideellt utvecklingscentrum har även Brottsofferjouren under sitt tak. Att bli utsatt för ett brott är en fruktansvärd händelse för de flesta. Oavsett om man utsatts för fysisk skada, fått egendom skadad eller utsatts ekonomiskt så är det oerhört tufft att klara sig igenom det psykiska lidande som man som brottsoffer känner. Brottsofferjouren är en ideell organisation och deras arbete är att stödja brottsoffer på olika sätt. Den har sin grund i FN:s konvention om mänskliga rättigheter där alla ska värderas lika. Jouren består av ideellt utbildade personer som finns där för att hjälpa brottsoffer, deras anhöriga och vittnen till brott. Det finns jourer över hela landet dit du kan ringa gratis och prata. Där får du även hjälp med att kontakta myndigheter som kan hjälpa dig närmare.