Stiftelsen Cesam

För att ett samhälle ska kunna utvecklas krävs det att det finns de som driver utvecklingen framåt med hjälp av entreprenörskap, initiativtagande och tillvaratagande på tillväxtmöjligheter, både lokalt och globalt. Ett samhälle är aldrig i balans utan instanser som aktivt jobbar för att minska klyftor och ta hand om de mer utsatta, oavsett vilka det är. Ett bra exempel på en sådan instans är Stiftelsen Cesam som har sitt fäste i Örebro kommun. Denna stiftelse har som grundmål att arbeta mot fattigdom och främja det man kallar för social inkludering. Genom att lyfta viktiga frågor och skapa en nyttig debatt har organisationer som Stiftelsen Cesam en viktig funktion i samhället.

Stiftelsen Cesam grundades i Örebro

Stiftelsen Cesam och hur allt började

Stiftelsen Cesam grundades år 1984 och var från början ett rent ideellt projekt där länets landsting och kommun samarbetade för att utveckla hur man såg på och tog sig an generella frågor kring den lokala demokratin, och även hur man jobbade för att inkludera alla lokala invånares röster i samhället. På denna tid medverkade även Högskolan i Örebro. Den bidrog starkt till att skapa en viktig debatt, bland både studenter och anställda inom kommunen. Stiftelsen blev snabbt en etablerad aktör i det lokala samhället.

Knappt 10 år senare, år 1993, moderniserade man hela organisationen. Den fick då genomgå en omstrukturering för att lättare anpassa sig till nya tider. Verksamheten hade en period tappat i kraft men Örebro landsting grep då in och uppmanade till förändring. Det som bildades detta år var det som vi idag officiellt kallar för Stiftelsen Cesam. Stiftelsen har fortfarande som huvudsyfte att vara en naturlig plats för samhällsarbete samt att kunna bidra med hjälp och rådgivning till de som behöver det.

Finansiering och framtid

Hur ser finansieringen ut i ett projekt som detta? Det finns en del privata ägare och investerare i Stiftelsen Cesam, men fortfarande finansieras denna organisation till största del av frivilliga sponsorer. En av visionerna är att de som arbetar här ska göra det ideellt och verkligen vilja bidra till ett bättre samhälle. På grund av detta så sväljer inte organisationen allt för mycket pengar, och de flesta projekten ser man till att få sponsring till. Detta sker främst genom lokala bolag och aktörer vilka ser ett värde i att hjälpa till för en bättre framtid.

Enligt de aktiva och de som har något slags ägande i Stiftelsen Cesam så ligger visionen och värdegrunden stabil för en lång tid framöver. Man vill fortsätta att hjälpa de individer i samhället som behöver stöd. Man vill även ytterligare lyfta det faktum att det går att göra sin röst hörd om man vill ha en förändring på lokal nivå. Allt detta går i linje med visionen om ett fritt, jämlikt och demokratiskt samhälle. Om du vill veta mer om organisationen finns det mycket information på dess hemsida.

Små insatser gör skillnad

Man brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att en organisation som Stiftelsen Cesam i olika former har överlevt och till och med vuxit sedan 1984 säger någonting om viljan att hjälpa till att skapa ett bättre samhälle. Med begränsade resurser och hjälp från externa aktörer har man lyckats hjälpa många individer under sin aktiva tid. Förhoppningsvis har man också inspirerat andra kommuner och initiativtagare att fortsätta att drömma om ett samhälle som är mer jämlikt och demokratiskt.

Alternativa sponsringsmöljigheter

Kommuner har möjlighet att ge tillstånd för viss bingo- och lotteriverksamhet. Det är inte ovanligt att sådana verksamheter ger tillbaka till samhället. Just dessa brukar inte ge tillbaka till ideella ändamål men det kanske kommer i framtiden också.